Allt om miljön och hållbara val

I dagens samhälle pågår en intensiv debatt om miljön och klimatförändringar, bland annat människans påverkan på miljön och klimatet med allt vad det innebär. Debatten kretsar framförallt kring hur människan kan motverka och minska påverkan på klimatet, men det finns även en grupp individer som menar att människan inte alls är orsaken till klimatförändringarna. På denna sida kommer vi informera om hur miljön och klimatet ser ut idag och människans påverkan på miljön och klimatet.

En del i att lösa problemen med klimatförändringar och miljöpåverkan handlar om hållbarhet, hållbar konsumtion och hållbara lösningar för framtiden. Även detta är ett ämne vi kommer behandla på denna sida. Hållbarhet är nödvändigt för att kunna bromsa de negativa effekterna på miljön samt minska den fortsatta påverkan på miljön. Världen håller på att vakna upp, men det finns mycket att göra för miljön, klimatet och dess framtid.

Klimatförändringar i korthet

Klimatet i världen har alltid varierat, men hur det nu förändras är på grund av människan. För att kunna följa klimatets och temperaturens förändringar måste mätningar göras under en längre tid, flera årtionden, för att vi ska kunna avgöra hur klimatet och temperaturen förändras. Sedan 1800-talet har mätningar gjorts för att följa klimatets förändringar, och jordens medeltemperatur har ökat med ungefär en grad. Luften värms upp, världshaven blir varmare och isarna smälter.

Även kunskapsläget om klimatets förändringar utvärderas, det är FN och deras vetenskapliga klimatpanel IPCC som gör detta. Den senaste utvärderingen redovisades under 2013-2014. Då konstaterades bland annat att jordytan blivit varmare sedan år 1850 och koncentrationen av växthusgaser har stigit under de senaste 800 000 åren. Det konstaterades även att en ökning med 40 % av koncentrationen av koldioxid har skett sedan förindustriell tid, detta på grund av förändrad markanvändning samt förbränning av fossila bränslen.

Klimatförändringars påverkan på miljön

Som tidigare nämnts har klimatförändringarna medfört en ökad temperatur på jorden. Denna ökning bidrar i sin tur till att isarna smälter, glaciärerna minskar, och snötäcket minskar. Även antalet varma dagar och nätter har ökat och antalet kalla dagar och nätter har minskat i världen som genomsnitt. I delar av Asien, Europa och Australien har frekvensen av värmeböljor ökat. Det har även blivit vanligare med kraftigt regn samt att mängden regn som faller har ökat.

Även temperaturen i haven har påverkats, och en ökning har uppmätts framförallt ner till 700 meters djup. Sedan år 1901 har även havets nivå stigit med ungefär 19 centimeter i genomsnitt, detta beror framförallt på att isarna smälter. Inte bara temperaturökning påverkar världshaven, utan även det faktum att haven absorberar ungefär 30 % av de koldioxidutsläpp som vi tillfört atmosfären sedan år 1870. Detta ökade upptag av koldioxid sänker pH-värdet i havet och havsvattnet försuras.

Hållbarhet

Hållbarhet är som sagt en stor del i att bromsa dessa klimatförändringar, och alla måste hjälpa till. På global nivå antog FN år 2015 en resolution med 17 globala mål för en bättre värld och hållbar utveckling. Dessa mål skulle komma att kallas “Agenda 2030”. Agenda 2030 består av 169 delmål och är en handlingsplan för allas välstånd. De globala målen för hållbar utveckling består av tre dimensioner; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Det är ett stort jobb att arbeta för ett bättre klimat och för mer hållbarhet. En omställning av samhället både på nationell- och global nivå behöver ske för att nå de globala målen. Alla länder måste sträva åt samma håll för att en verklig förändring ska ske. En omställning till hållbar konsumtion och produktion måste ske för att begränsa klimatförändringarna och ge naturen en chans att återhämta sig. Detta för att framtidens generation ska kunna överleva.

Vad kan vi göra tillsammans?

Tillsammans är vi starka brukar det heta och det stämmer så väl. Alla måste som sagt bidra, och på nationell och global nivå har arbetet redan börjat. En stor del av problemet är människans konsumtion, vi behöver göra konsumtion och produktion mer hållbar. Även återvinning av produkter och material är av stor vikt. Minska utsläpp och göra produktionskedjan mer hållbar. En omställning till mer hållbara alternativ är positivt för både klimat, miljö och människans hälsa.

Vad kan jag göra själv?

Som privatperson kan man ibland känna hopplöshet då faktumet är att en människa ensam inte gör någon signifikant skillnad. Men om vi alla ändrar beteende för att bidra till en bättre miljö och ett bättre klimat så kan stora skillnader uppnås. Återvinn, källsortera, panta, byt till lågenergilampor, försök använda bilen så lite som möjligt. Det finns massor att göra. Informera familj och vänner hur de kan bidra så ni tillsammans kan göra skillnad.

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*