Miljön och Europa

Det behövs nya strategier och metoder för att hantera de utmaningar som vår miljö står inför. De senaste årtiondena har EU utvecklat miljökrav som är bland de strängaste i världen men frågan är om några positiva förändringar kan ses. Exempelvis så har miljöpolitiken lett till skapandet av Natura 2000 som består av 26 000 naturskyddsområden. Dessa områden täcker nästan 20 % av EU:s yta där människor uppmuntras att bedriver hållbar verksamhet i samspel med naturen.

Fokus är ofta på problem i naturen men det är också viktigt att lyfta fram förbättringar och positiva förändringar. Luftkvaliteten förbättras långsamt i Europa tack vare politiska riktlinjer kring vår miljö samt olika tekniska förbättringar. Höga halter av bland annat kvävedioxid uppmäts dock på flera platser i Europa. Så även om farliga utsläpp som kan påverka vår hälsa negativt har minskat så behöver alla fortsätta att arbeta mot målet för en frisk luft.

Positiva förändringar i miljön

Det Europeiska miljöbyrån publicerar varje år Miljösignaler som innehåller observationer som inlägg i miljödebatten. Miljösignaler 2017 fokuserade på energi. Fossila bränslen bidrar till utsläpp av växthusgaser, vilket är en bidragande orsak till klimatförändringar. Vi är beroende av energi för vår livsstil. Men även om vi fortfarande använder fossila bränslen som bidrar till luftföroreningar som har en negativ påverkan på vår hälsa, så finns det flera positiva signaler rörande vår energiförbrukning och våra energival.

Ökad energieffektivitet har lett till att energiförbrukningen i länderna i Europa har minskat de senaste åren. Användningen av förnybar energi och energibesparingar är två strategier som har gått över förväntan. Idag är länderna i Europa mindre beroende av fossila bränslen. Andelen energiförbrukning som består av förnybara energikällor fördubblades nästan mellan 2005 och 2015, från 9 procent till 17 procent. Även om fossila bränslen är den dominerade energikällan har Europa tagit stora steg mot renare energi.

Vad är klimatförändringar?

Vårt klimat förändras och extrema väder är något som redan har börjat påverka Europa. Varmt klimat blandas med extremt kallt klimat. När vi pratar om klimatförändringar så är det viktigt att komma ihåg att detta inte är samma sak som väder. Väder handlar om kortsiktiga förändringar, medan klimat är något som mäts över en längre tidsperiod. Idag syns flera tecken på att klimatet håller på att förändras, extrem torka blandas med översvämningar.

Mänsklig aktivitet med förbrukning av fossila bränslen ligger bakom klimatförändringar. För att kunna motverka de effekter som kan ske på grund av klimatförändringar så är det viktigt att vara förberedd och att utveckla och skapa strategier. Det beräknas bland annat att antalet dödsfall relaterade till värme kan bli runt 200 000 om året i Europa 2100. Stora kostnader beräknas i samband med översvämningar i floder i Europa, mer än 10 miljarder euro per år.

Att leva i ett klimatförändrat samhälle

Det anses som dyrt och som en börda att göra förändringar som står emot klimatförändringar. Europa spenderar dock stora summor på forskning inom en rad olika områden för att göra förändringar mot en värld som är förberedd på bästa sätt för klimatförändringar. Pengar spenderas på att förändra infrastrukturer och energianvändning. Att omdirigera våra existerande pengar mot klimatvänliga och hållbara val hjälper inte enbart för att minska de negativa effekterna, utan det skapar även jobb.

Även om vi minskar utsläppen av växthusgaser ordentligt så kommer vi ändå att behöva förbereda oss för vissa effekter av klimatförändringar. Vårt klimat förväntas förändras med några grader, vilket kommer att ha stor påverkan på klimatet runt om i världen. Klimatförändringar är ett av de allvarligaste problemen som vi står inför. Det är ett globalt problem och Europa är en av de drivande krafterna bakom att genomföra förändringar och förbättringar.

Globalt samarbete viktigt

I en globaliserad värld så räcker det dock inte med att arbeta med miljöfrågor i Europa. Miljöfrågor och hur dessa hanteras i andra delar av världen påverkar också miljön i Europa. Miljöfrågor kan alltså inte betraktas isolerat, utan skadliga ämnen och luftföroreningar från resten av världen påverkar även miljön för oss i Sverige. Europa har varit drivande för globalt samarbete och i Europa har vi bland de högsta standarder när det gäller miljökrav.

Innovationer som förbättrar miljön

Miljö- och klimatpolitik i Europa har drivit på arbetet på att utveckla ny teknik och innovationer för att förbättra miljö och livskvalitet. Holländaren, Boyan Slat, utvecklade en maskin som renar haven från skräp. Han fick som tonåring backning och ekonomisk support från bland annat Paypals grundare Peter Thiel. Det är en cool innovation som låter havet göra jobbet och som banar vägen för fler innovationer för att förbättra vår miljön.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*