Sveriges arbete för miljön

Sverige är ett av de främsta länderna i Europa när det kommer till aktivt arbete för ett mer miljömedvetet samhälle. Vi har en strikt politik när det kommer till natur och miljö, vilket bidrar till att vardagliga inslag så som avfall och återvinning hanteras på rätt sätt. Vi har fortfarande en lång väg att vandra för att uppnå målen om att miljötänket per automatik ska finnas i varje hushåll, men vi är på rätt spår.

Inom svensk politik finns lagliga inslag som gör att Sveriges arbete för miljön alltid finns med på agendan. Vi har institutioner och myndigheter som sörjer för att förebyggande arbete sker både regionalt och kommunalt. Där utöver finns även EU som ett politiskt organ när det kommer till miljöarbetet på den politiska agendan. EU har särskilda regler och riktlinjer som alla medlemsländer ska förhålla sig till, sedan kan varje enskild nation ha egna natur- och miljöregler.

Miljöpolitiken

Miljöpolitiken i Sverige handlar kort och gott om att jobba för att värna om människor, djur och natur genom att få ett samhälle fritt från skadliga utsläpp och gifter. Arbetet syftar även till att hela tiden aktivt jobba för att Sverige blir ett hållbart samhälle som efter bästa förmåga kan anpassa sig till det ständigt förändrade klimatet. Sverige jobbar hårt inom landets gränser för miljön, men även globalt genom olika samarbeten med andra länder.

Riksdagen arbetar utifrån en särskild framtagen struktur som behandlar punkter från miljöarbetet som bedrivs såväl inom Sveriges gränser, inom EU, samt på den internationella arenan. Det är svenska myndigheter, länsstyrelser, kommuner och även näringslivet som tillsammans arbetar för ett miljövänligare Sverige. Tillsammans beslutas om så väl förebyggande arbete som åtgärdsarbete. Det är Naturvårdsverket som i slutet har det övergripande ansvaret för att de olika beslutade projekten för miljön genomförs.

De svenska miljömålen

Sveriges politiker jobbar med de miljömål som togs fram redan år 1999. Idag har vi 16 olika mål, vilket innebär en målsättning för en bättre miljö inom just 16 skilda områden. Alla målen har en viss period och de flesta ska vara uppnådda till år 2020. Det handlar om att på lång sikt skapa förutsättningar för ett hållbart Sverige. Tidigare fanns delmål med i arbetet, men de har ersatts av så kallade etappmål.

Varje år följs alla Sveriges miljömål upp och en sammanställning görs av de åtgärder som är i rullning samt vad som har blivit gjort. Närmare 30 svenska myndigheter ser till att målen blir uppfyllda genom att ansvara för olika verksamhetsområden där instruktioner och regleringar styr miljömålens arbete. Det är till regeringen samtliga myndigheter rapporterar vad som skett och vilka åtgärder som återstår för att uppnå miljömålen senast 2020.

Svenska Naturvårdsverket

Det är Naturvårdsverket som har den drivande rollen inom svenskt miljöarbete och det är denna myndighet som ser till att samordna alla projekt för en hållbar miljöutveckling. Naturvårdsverket ansvarar för frågor och projekt inom klimat, luft, mark, biologisk mångfald, kretslopp, avfall, miljöforskning, miljöövervakning samt förorenade områden. Riksdagen beslutar om Sveriges miljömål och för att dessa ska ros i hamn är det Naturvårdsverket som sköter implementerandet av både det förebyggande och åtgärdsverkande arbetet.

För att finansiera Naturvårdsverkets arbete betalas statliga anslag ut som i sin tur används till allt från administration och lokaler till forskning och samarbeten. Det är myndigheten som ansvarar för hur pengarna fördelas till andra institut och aktörer som arbetar med svensk natur och svenskt djurliv. Det är det så kallade regleringsbrevet från regeringen som sätter ramarna för hur Naturvårdverket ska fördela resurser och arbete, det vill säga prioriteringsområden och så vidare.

Miljöundervisning i skolorna

På olika sätt bedrivs undervisning inom miljömedvetenhet inom den svenska skolan. Sedan år 1997 har Skolverket bland annat delat ut ett pris till de skolor som bedrivit ett aktivt arbete med elever kring hållbarhetsfrågor. På flera håll i landet finns skolor som genom olika “tema-dagar” lyckats sätta miljöfrågor på agendan även i skolsalen. Det krävs dock ännu mer tilltag från svensk regering för att göra miljö- och klimatfrågor mer närvarande i skolsalarna.

Samhällskampanjer offline och online

I Sverige kan du generellt sett möta en tämligen stor skara av kampanjer med syftet att öka miljömedvetandet bland gemene svensk. Det kan vara sociala kampanjer som i text och bild förklarar vikten av att hantera avfall på rätt sätt, men även mer konkreta informationssajter på nätet som enbart syftar till att ge miljövänliga tips. Sociala medier har dessutom blivit en central scen där miljöaktivister kan visa sitt budskap till den stora massan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*