Varför det talas så mycket om miljövänlighet idag?

Att det talas mycket om miljövänlighet nu för tiden samt att debatten ökat på senare år är nog de flesta eniga om. Men varför är det så? Har vi blivit mer medvetna? Är det fler som vågar eller orkar säga något? Har det kommit mer forskning inom ämnet? Känner dagens generationer ett större ansvar gentemot kommande generationer? Eller ser människan vad som faktiskt kan hända i framtiden om vi inte tar tag i problemet?

Människan har som sagt sedan 1800-talet mätt förändringar i klimatet, av detta kan man nog påstå att även diskussioner kring klimatet pågått sedan dess. Däremot krävs mätningar under flera årtionden för att ta reda på hur klimatet ändras och hur vi påverkar det, det krävs även teknisk utveckling. Därför har diskussioner kring hur vi påverkar klimatet samt vad vi ska göra åt de troligtvis inte pågått lika länge.

Miljömedvetenhet i offentligheten

Anledningen till att debatten kring miljövänlighet och miljömedvetenhet har ökat de senaste årtiondena är bland annat för att det fått ökat utrymme i politiken samt i media. År 1981 till exempel så startades Miljöpartiet. Från 1990-talet har Miljöpartiet funnits i Sveriges riksdag och utövat inflytande i politiken och på människorna i Sverige. Globalt sett har media hjälpt till genom att flitigt rapportera om till exempel naturkatastrofer och klimatförändringar.

Naturkatastrofer och klimatförändringar har blivit ett återkommande inslag i den offentliga debatten. Människor har blivit matade i årtionden med rapporter om en ökad takt av naturkatastrofer, ökade utsläpp, förhöjd temperatur på jorden, isen som smälter, minskat ozonskikt och så vidare. Utifrån detta är det omöjligt att inte bli påverkad av denna debatt, och förhoppningsvis en känsla av att något måste göras. En känsla av att man vill hjälpa till.

Miljömedvetenhet hos företagen

Även företagen runt om i världen och i Sverige har tagit till sig klimathotet och det diskuteras även där vad man kan göra för att hjälpa till. Alla avdelningar från produktion till marknadsföring är involverad i att påverka för en bättre miljö och bättre klimat. Det finns inte många företag idag som inte har hållbarhet i sin affärsplan för att bidra med det de kan för en bättre miljö.

Hos produktionsföretagen förfinas produktionsprocesser och de försöker använda mer miljövänliga alternativ. Klädföretag gör kläder med hållbara material och har slutat ge ut gratis plastkassar, de har även börjat ta emot använda kläder för att kunna återvinna textilen. Även användningen av miljöfarliga ämnen har minskat och utsläppen företagen gör regleras. En annan aspekt av hållbarhet som företagen förbättrat är arbetsvillkoren och arbetsförhållandena i fabriker och på odlingar runt om i världen.

Miljömedvetenhet hos konsumenterna

Dagens konsumenter har blivit mer medvetna om miljön och klimatförändringarna genom att det diskuteras mer om det. Detta innebär att konsumenterna gör mer pålästa och medvetna val genom att välja miljövänliga och hållbara alternativ när de konsumerar. Även för konsumenterna spelar arbetarnas villkor och arbetsförhållanden in i till exempel val av produkt. Det är inte sällan konsumenter uppmanar till bojkott av en produkt om företaget som säljer den inte är miljövänliga nog.

Även andra branscher påverkas av konsumenternas val. Elbolagen till exempel erbjuder grön el med miljövänliga alternativ som vindkraft. Konsumenterna vill göra bra val för miljön och kommande generationer vilket innebär att det är viktigt att företagen hänger med och kan erbjuda detta. Kan konsumenterna genom sina konsumtionsvanor förändra hur företagen producerar och distribuerar sina varor så gör de det. Att konsumenter har blivit så medvetna är en nödvändighet för fortsatt medvetenhet.

Kommande generation

Äldre generationer har fått ett smygande uppvaknande om klimathotet och hur miljön försämras. Kommande generationer däremot kommer vara uppväxta med klimathotet och för dem kommer det förhoppningsvis vara självklart att sträva efter att vara miljövänliga. Detta kommer vara avgörande för att kunna minska miljöpåverkan och bromsa effekten av klimathotet. Görs inte detta kommer kommande generationer inte kunna åtnjuta samma miljö och klimat som äldre generationer har kunnat. Förhoppningsvis framför dagens generationer budskapet till kommande generationer.

Framtiden

Det är en fin linje mellan konsumtionssamhället, industrialismen och den tekniska utvecklingen och miljön, klimatet och dess påverkan. Om vi ska ha en framtid så måste vi hitta ett sätt att gå framåt i utvecklingen tillsammans med miljön och klimatet och inte på dess bekostnad. Så att det debatteras mycket kring miljön och klimatet är inte bara bra utan nödvändigt för allas överlevnad och utveckling. Fortsatt debatt kommer föra världen framåt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*