Varför det talas så mycket om miljövänlighet idag?

Att det talas mycket om miljövänlighet nu för tiden samt att debatten ökat på senare år är nog de flesta eniga om. Men varför är det så? Har vi blivit mer medvetna? Är det fler som vågar eller orkar säga något? Har det kommit mer forskning inom ämnet? Känner dagens generationer ett större ansvar gentemot kommande generationer? Eller ser människan vad som faktiskt kan hända i framtiden om vi inte tar tag i problemet?

Människan har som sagt sedan 1800-talet mätt förändringar i klimatet, av detta kan man nog påstå att även diskussioner kring klimatet pågått sedan dess. Däremot krävs mätningar under flera årtionden för att ta reda på hur klimatet ändras och hur vi påverkar det, det krävs även teknisk utveckling. Därför har diskussioner kring hur vi påverkar klimatet samt vad vi ska göra åt de troligtvis inte pågått lika länge.

Miljömedvetenhet i offentligheten

Anledningen till att debatten kring miljövänlighet och miljömedvetenhet har ökat de senaste årtiondena är bland annat för att det fått ökat utrymme i politiken samt i media. År 1981 till exempel så startades Miljöpartiet. Från 1990-talet har Miljöpartiet funnits i Sveriges riksdag och utövat inflytande i politiken och på människorna i Sverige. Globalt sett har media hjälpt till genom att flitigt rapportera om till exempel naturkatastrofer och klimatförändringar.

Naturkatastrofer och klimatförändringar har blivit ett återkommande inslag i den offentliga debatten. Människor har blivit matade i årtionden med rapporter om en ökad takt av naturkatastrofer, ökade utsläpp, förhöjd temperatur på jorden, isen som smälter, minskat ozonskikt och så vidare. Utifrån detta är det omöjligt att inte bli påverkad av denna debatt, och förhoppningsvis en känsla av att något måste göras. En känsla av att man vill hjälpa till.

Miljömedvetenhet hos företagen

Även företagen runt om i världen och i Sverige har tagit till sig klimathotet och det diskuteras även där vad man kan göra för att hjälpa till. Alla avdelningar från produktion till marknadsföring är involverad i att påverka för en bättre miljö och bättre klimat. Det finns inte många företag idag som inte har hållbarhet i sin affärsplan för att bidra med det de kan för en bättre miljö.

Hos produktionsföretagen förfinas produktionsprocesser och de försöker använda mer miljövänliga alternativ. Klädföretag gör kläder med hållbara material och har slutat ge ut gratis plastkassar, de har även börjat ta emot använda kläder för att kunna återvinna textilen. Även användningen av miljöfarliga ämnen har minskat och utsläppen företagen gör regleras. En annan aspekt av hållbarhet som företagen förbättrat är arbetsvillkoren och arbetsförhållandena i fabriker och på odlingar runt om i världen.

Miljömedvetenhet hos konsumenterna

Dagens konsumenter har blivit mer medvetna om miljön och klimatförändringarna genom att det diskuteras mer om det. Detta innebär att konsumenterna gör mer pålästa och medvetna val genom att välja miljövänliga och hållbara alternativ när de konsumerar. Även för konsumenterna spelar arbetarnas villkor och arbetsförhållanden in i till exempel val av produkt. Det är inte sällan konsumenter uppmanar till bojkott av en produkt om företaget som säljer den inte är miljövänliga nog.

Även andra branscher påverkas av konsumenternas val. Elbolagen till exempel erbjuder grön el med miljövänliga alternativ som vindkraft. Konsumenterna vill göra bra val för miljön och kommande generationer vilket innebär att det är viktigt att företagen hänger med och kan erbjuda detta. Kan konsumenterna genom sina konsumtionsvanor förändra hur företagen producerar och distribuerar sina varor så gör de det. Att konsumenter har blivit så medvetna är en nödvändighet för fortsatt medvetenhet.

Kommande generation

Äldre generationer har fått ett smygande uppvaknande om klimathotet och hur miljön försämras. Kommande generationer däremot kommer vara uppväxta med klimathotet och för dem kommer det förhoppningsvis vara självklart att sträva efter att vara miljövänliga. Detta kommer vara avgörande för att kunna minska miljöpåverkan och bromsa effekten av klimathotet. Görs inte detta kommer kommande generationer inte kunna åtnjuta samma miljö och klimat som äldre generationer har kunnat. Förhoppningsvis framför dagens generationer budskapet till kommande generationer.

Framtiden

Det är en fin linje mellan konsumtionssamhället, industrialismen och den tekniska utvecklingen och miljön, klimatet och dess påverkan. Om vi ska ha en framtid så måste vi hitta ett sätt att gå framåt i utvecklingen tillsammans med miljön och klimatet och inte på dess bekostnad. Så att det debatteras mycket kring miljön och klimatet är inte bara bra utan nödvändigt för allas överlevnad och utveckling. Fortsatt debatt kommer föra världen framåt.

Allt om miljön och hållbara val

I dagens samhälle pågår en intensiv debatt om miljön och klimatförändringar, bland annat människans påverkan på miljön och klimatet med allt vad det innebär. Debatten kretsar framförallt kring hur människan kan motverka och minska påverkan på klimatet, men det finns även en grupp individer som menar att människan inte alls är orsaken till klimatförändringarna. På denna sida kommer vi informera om hur miljön och klimatet ser ut idag och människans påverkan på miljön och klimatet.

En del i att lösa problemen med klimatförändringar och miljöpåverkan handlar om hållbarhet, hållbar konsumtion och hållbara lösningar för framtiden. Även detta är ett ämne vi kommer behandla på denna sida. Hållbarhet är nödvändigt för att kunna bromsa de negativa effekterna på miljön samt minska den fortsatta påverkan på miljön. Världen håller på att vakna upp, men det finns mycket att göra för miljön, klimatet och dess framtid.

Klimatförändringar i korthet

Klimatet i världen har alltid varierat, men hur det nu förändras är på grund av människan. För att kunna följa klimatets och temperaturens förändringar måste mätningar göras under en längre tid, flera årtionden, för att vi ska kunna avgöra hur klimatet och temperaturen förändras. Sedan 1800-talet har mätningar gjorts för att följa klimatets förändringar, och jordens medeltemperatur har ökat med ungefär en grad. Luften värms upp, världshaven blir varmare och isarna smälter.

Även kunskapsläget om klimatets förändringar utvärderas, det är FN och deras vetenskapliga klimatpanel IPCC som gör detta. Den senaste utvärderingen redovisades under 2013-2014. Då konstaterades bland annat att jordytan blivit varmare sedan år 1850 och koncentrationen av växthusgaser har stigit under de senaste 800 000 åren. Det konstaterades även att en ökning med 40 % av koncentrationen av koldioxid har skett sedan förindustriell tid, detta på grund av förändrad markanvändning samt förbränning av fossila bränslen.

Klimatförändringars påverkan på miljön

Som tidigare nämnts har klimatförändringarna medfört en ökad temperatur på jorden. Denna ökning bidrar i sin tur till att isarna smälter, glaciärerna minskar, och snötäcket minskar. Även antalet varma dagar och nätter har ökat och antalet kalla dagar och nätter har minskat i världen som genomsnitt. I delar av Asien, Europa och Australien har frekvensen av värmeböljor ökat. Det har även blivit vanligare med kraftigt regn samt att mängden regn som faller har ökat.

Även temperaturen i haven har påverkats, och en ökning har uppmätts framförallt ner till 700 meters djup. Sedan år 1901 har även havets nivå stigit med ungefär 19 centimeter i genomsnitt, detta beror framförallt på att isarna smälter. Inte bara temperaturökning påverkar världshaven, utan även det faktum att haven absorberar ungefär 30 % av de koldioxidutsläpp som vi tillfört atmosfären sedan år 1870. Detta ökade upptag av koldioxid sänker pH-värdet i havet och havsvattnet försuras.

Hållbarhet

Hållbarhet är som sagt en stor del i att bromsa dessa klimatförändringar, och alla måste hjälpa till. På global nivå antog FN år 2015 en resolution med 17 globala mål för en bättre värld och hållbar utveckling. Dessa mål skulle komma att kallas “Agenda 2030”. Agenda 2030 består av 169 delmål och är en handlingsplan för allas välstånd. De globala målen för hållbar utveckling består av tre dimensioner; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Det är ett stort jobb att arbeta för ett bättre klimat och för mer hållbarhet. En omställning av samhället både på nationell- och global nivå behöver ske för att nå de globala målen. Alla länder måste sträva åt samma håll för att en verklig förändring ska ske. En omställning till hållbar konsumtion och produktion måste ske för att begränsa klimatförändringarna och ge naturen en chans att återhämta sig. Detta för att framtidens generation ska kunna överleva.

Vad kan vi göra tillsammans?

Tillsammans är vi starka brukar det heta och det stämmer så väl. Alla måste som sagt bidra, och på nationell och global nivå har arbetet redan börjat. En stor del av problemet är människans konsumtion, vi behöver göra konsumtion och produktion mer hållbar. Även återvinning av produkter och material är av stor vikt. Minska utsläpp och göra produktionskedjan mer hållbar. En omställning till mer hållbara alternativ är positivt för både klimat, miljö och människans hälsa.

Vad kan jag göra själv?

Som privatperson kan man ibland känna hopplöshet då faktumet är att en människa ensam inte gör någon signifikant skillnad. Men om vi alla ändrar beteende för att bidra till en bättre miljö och ett bättre klimat så kan stora skillnader uppnås. Återvinn, källsortera, panta, byt till lågenergilampor, försök använda bilen så lite som möjligt. Det finns massor att göra. Informera familj och vänner hur de kan bidra så ni tillsammans kan göra skillnad.